نوامبر 2018

نوامبر 27, 2018

علی آقا نصر آزادانی یک تمام عیار واقعی

                          گپی دوستانه و صمیمی با استاد علی نصر آزادانی می تواند درسهایی زیادی […]
نوامبر 26, 2018

یک جنگجوی ذهنی اینجاست …

در راستای معرفی تیم علمی موسسه بارمان توسن امروز سراغ #سرکار_خانم_کحالی روانشناس ارشد عمومی و دانش آموخته موسسه بین المللی ویلیام گلسر و عضو شورای علمی […]